Đảng ta ra đời vào mùa Xuân, mùa Xuân của Đất nước và Dân tộc. Thế là từ bấy đến nay, nhất là từ sau ngày nước ta độc lập, thống nhất, cứ mỗi lần tết đến, xuân sang, nhân dân ta lại một lần mừng Năm mới, mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước. Bốn cái mừng ấy hòa quyện với nhau thành cái mừng lớn của Dân tộc. Bác Hồ, người sáng lập Đảng, người khai sinh nền Dân chủ cộng hòa, cũng là người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta trong nhiều thập kỷ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết nhân dân Thủ đô Hà Nội vui Xuân bên Đền Ngọc Sơn sáng mồng 1 Tết. Ảnh: DUY LINH

Sinh thời, có năm nào Tết đến, Người không gửi tới toàn dân lời thơ chúc mừng nồng thắm, không đi thăm chiến sĩ và đồng bào? Có xuân nào nhân dân ta không hướng về Người với tấm lòng kính yêu “Người là Cha, là Bác, là Anh”, ước mong Người luôn mạnh khỏe và sống lâu muôn tuổi.

Năm 1945, trong tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người long trọng tuyên bố: “Chính phủ là công bộc của dân”. Trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui”.

Sự thật thì quốc dân đồng bào không bao giờ để Người “lui” mà đã tin tưởng “ủy thác” suốt đời cho Người chức vụ cao quý: Lãnh tụ cao nhất của Đảng, của Dân tộc. Cho đến lúc sắp đi xa, Người còn dặn lại: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Năm 1952, tại Đại hội II của Đảng, khi Đảng ra công khai, Người nói: “Đảng Lao động Việt Nam phải là một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để… Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.

Với Bác Hồ, Đảng với Nhân dân và Dân tộc phải là một. Đảng là “đứa con nòi” của giai cấp, của nhân dân, nhưng được nhân dân , dân tộc ủy thác quyền lãnh đạo, bởi vậy Đảng phải luôn đặt lợi ích của Đất nước, của Dân tộc lên trên hết, trước hết.

Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, trong đó có thực tiễn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học quý giá.

Bài học thứ hai nêu rõ: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Ôn cũ để biết mới

Chúng ta cần hiểu rõ những điều căn cốt nhất có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trong khi khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta vẫn cảnh báo sự tồn tại nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong khi đánh giá công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, Đảng vẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và trong phương thức lãnh đạo của Đảng làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bởi lẽ đó, Đảng chủ trương tập trung những cố gắng lớn cho việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; đồng thời xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phải đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Xuân này, những lời Bác Hồ nói về Đảng và về xây dựng Đảng vẫn đang chỉ dẫn Đảng ta vững vàng hành động. Nghị quyết Đại hội XII thật sự là bản thông điệp đầy trách nhiệm Đảng gửi đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, động viên và cổ vũ mọi người chúng ta hăng hái tiến lên!

Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Hà Đăng/Theo Nhân Dân